PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Privacy policy

Miły Gościu, po zapoznaniu się z niniejszą stroną internetową, mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. W odniesieniu do takiego przetwarzania danych oraz zgodnie z art. 13 Ogólnego Europejskiego Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych (Rozporządzenie UE 2016/679), takimi danymi stają się te informacje, których ważność nie jest rozszerzona na ewentualne inne zewnętrzne strony internetowe, skonsultowane przez użytkownika poprzez link obecny na tej stronie. Kontynuując przeglądanie i subskrybując propozycje usług zawartych w różnych częściach strony (subskrypcja naszego newslettera, wypełnienie formularza w celu uzyskania informacji…), uważa się za pozyskane, te ogólne informacje dotyczące przetwarzania oraz ewentualne specyficzne informacje dotyczące przetwarzania danych w innych i specyficznych celach, a użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie. Zaznacza się, że zgoda jest ważna wyłącznie, jeśli pochodzi od osoby pełnoletniej lub niepełnoletniej, która skończyła 14 lat (art. 8, ust. 1 i 2 GDPR)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Firma EURPOLVERI SPA z siedzibą w Sandrigo (VI) – Włochy, Ulica Luigi Galvani 69, NIP  00822720249, do której Klient będzie mógł skierować na adres siedziby firmy wszelkie wnioski lub e-mailem na następujący adres: info@europolveri.it

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane nawigacyjne

Systemy informatyczne i procedury software wykorzystywane do funkcjonowania tej strony internetowej pozyskują, w trakcie ich normalnego działania, niektóre dane osobowe, których przekazanie jest domniemane przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Chodzi o informacje, które nie są zbierane w celu powiązania ze zidentifikowanymi zainteresowanymi podmiotami, ale, które ze względu na ich naturę mogłyby, poprzez przetwarzania i powiązania z danym posiadanymi przez podmioty trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych należą, na przykład, adresy IP lub nazwy domen komputerów albo innych narzędzi używanych przez użytkowników, które sią łączą ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, użyty sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar otrzymanego w odpowiedzi pliku, kod liczbowy wskazujący stan udzielonej przez serwer odpowiedzi (pomyśly wynik, błąd, itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operatywnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony oraz do kontroli jej poprawnego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu.

Cookies

Strona wykorzystuje wyłącznie cookie “techniczne”, takie jak cookie nawigacyjne lub sesyjne, funkcjonalne, analityczne, tworzone i wykorzystywane przez administratora Strony.

Dane dobrowolnie podane przez użytkownika

Fakultatywne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie e-maila na adresy wskazane na tej stronie pociąga za sobą poźniejsze pozyskanie adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na prośby oraz ewentualnych innych danych osobowych w nim zawartych. Szczegółowe informacje podsumowujące są także przedstawione lub wyświetlone w sekcjach strony przygotowanych dla szczególnych usług na żądanie i poddanych, jeśli jest to konieczne, zgodzie zainteresowanego (na przykład: subskrybcja newslettera).

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH

Za wyjątkiem przypadków określonych dla danych nawigacyjnych i dla cookies technicznych, użytkownik może podać własne dane osobowe wykorzystując formularze lub kwestionariusze obecne na stronie, aby poprosić o przesłanie newslettera, materiałów informacyjnych i przekazania innych informacji oraz, bardziej ogólnie, w celach wskazanych w odpowiednich i specyficznych informacjach. Brak ich przekazania, może uniemożliwić uzyskanie, tego co zostało zawarte we wniosku.

 

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Nasza Spółka, jako administrator przetwarzanych danych oraz ewentualne zewnętrzne podmioty odpowiedzialne, powyżej wskazane, będą zarządzały i archiwizowały, za pomocą zautomatyzowanych i/lub papierowych narzędzi, dane osobowe zebrane w trakcie korzystania ze strony i jej innych funkcji, dających się włączyć na żądanie użytkownika, przez czas ściśle niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których zostały zebrane lub dobrowolnie podane przez użytkownika. Szczególne środki bezpieczeństwa, zgodnie z art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679, są przestrzegane, aby zapobiegać utracie danych, nielegalnemu i nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieupoważnionym dostępom. Dane zarządzane są wyłącznie przez personel upoważniony przez administratora przetwarzania danych; w razie potrzeby dane osobowe powiązane z usługami mogą  być przetwarzane przez personel spółki / konsultanta, który zajmuje się konserwacją techniczną strony, wyznaczony/lub zewnętrzny podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych, zgodnie z artykułem 28 Rozporządzenia 679. W każdym przypadku dane nie będą rozpowszechniane. W odniesiuniu do tych danych nie jest przewidziana działalność profilowania użytkownika.

 

PRAWA ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW

Podmiotom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, gwarantuje się wszelkie prawa, o których jest mowa w artykułach 15, 16, 17, 18 Rozporządzenia 679 (dostęp z potwierdzeniem istnienia lub brak przetwarzania własnych danych; sprostowanie, usunięcie i ograniczenie przetwarzania, w razie potrzeby). Zainteresowany użytkownik ma w każdym przypadku prawo, z uzasadnionych powodów, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wnioski  należy przesłać:
– e-mailem, na adres: info@europolveri.it
– lub pocztą : EUROPOLVERI SPA, Ulica Luigi Galvani 69 – 36066 Sandrigo (VI) – Włochy

Scroll to Top
Przewiń do góry