KOMUNIKACE

Zásady Ochrany Osobních Údajů

Vážený návštěvníku, po prohlížení těchto internetových stránek mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob. S odkazem na toto zpracování údajů i v souladu s čl. 13 Obecného evropského nařízení o ochraně údajů (nařízení EU 2016/679 – GDPR) se sdělují následující informace, jejichž platnost není rozšířena na žádné další externí internetové stránky, které uživatel navštíví prostřednictvím odkazů uvedených na těchto internetových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení a pokud využijete služeb nabízených v různých částech internetových stránek (přihlášení k odběru našich novinek, vyplnění formuláře pro vyžádání informací…), má se za to, že jste si přečetl/a tyto obecné informace o zpracování údajů, jakož i případné specifické informace týkající se zpracování údajů pro různé specifické účely, a že vyjadřujete příslušný souhlas se zpracováním. Upozorňujeme, že souhlas je platný pouze v případě, že jej udělila osoba zletilá nebo osoba nezletilá, které je alespoň 14 let (čl. 8 odst. 1 a 2 GDPR).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost EURPOLVERI SPA se sídlem v Sandrigo (VI) – Itálie, Via Luigi Galvani, 69, DIČ 00822720249, které může zákazník zaslat jakýkoli požadavek na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na následující adresu: info@europolveri.it

TYPY ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Údaje o procházení stránek

Informační systémy a softwarové postupy používané k ovládání těchto internetových stránek získávají během běžného provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je při používání komunikačních internetových protokolů implicitní. Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány, aby byly spojené se zainteresovanými identifikovanými osobami, ale které by vzhledem k jejich povaze mohly prostřednictvím zpracování a spojení s údaji vlastněnými třetími stranami umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie údajů zahrnuje například IP adresy nebo názvy domén počítačů nebo jiných nástrojů používaných uživateli, kteří se připojují k internetovým stránkám, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ​​požadovaných zdrojů, čas vyslání požadavku, metoda použitá pro odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného jako odezvu, číselný kód označující stav odezvy dané serverem (úspěšná, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele. Tyto údaje slouží výhradně k získání anonymních statistických informací o používání stránek a ke kontrole jejich správného fungování a jsou ihned po zpracování vymazány.

Soubory cookie

Internetové stránky používají pouze „technické“ soubory cookie, jako jsou soubory cookie navigace nebo relace, funkční a analytické soubory cookie, které byly vytvořené a používané správcem internetových stránek.

Údaje poskytnuté uživatelem dobrovolně

Volitelné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na těchto internetových stránkách znamená následné získání adresy odesílatele nezbytné pro splnění jeho požadavků, jakož i jakýchkoli dalších osobních údajů obsažených ve zprávě. Specifické souhrnné informace jsou také uvedeny nebo zobrazeny v oddílech internetových stránek zřízených pro poskytnutí konkrétní vyžádané služby, pro jejíž poskytování je v případě potřeby nutný souhlas zainteresované osoby (například přihlášení k odběru novinek).

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A VOLITELNOST POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Kromě informací týkajících se údajů o navigaci a technických souborů cookie může uživatel poskytnout své osobní údaje použitím specifických formulářů nebo modulů nacházejících se na internetových stránkách sloužících pro vyžádání zasílání novinek, informačních materiálu nebo jiných sdělení, obecněji pro účely uvedené v příslušných specifických poučeních. Jejich neposkytnutí může mít za následek neobdržení vyžadovaných informací.

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Naše společnost jako správce osobních údajů a každý z případných výše uvedených externích zpracovatelů bude spravovat a archivovat osobní údaje shromážděné při používání internetových stránek a jejích různých funkcí, které lze aktivovat na žádost uživatele, pomocí automatizovaných anebo tištěných nástrojů po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny nebo dobrovolně sděleny uživatelem. Jsou dodržována zvláštní bezpečnostní opatření v souladu s čl. 32 nařízení (EU) 2016/679, abychom zabránili ztrátě údajů, jejich nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu. Údaje budou spravovány pouze pracovníky pověřenými správcem osobních údajů; v případě potřeby mohou osobní údaje související se službami zpracovávat zaměstnanci společnosti/poradce, který zajišťuje technickou údržbu internetových stránek a byl jmenovaný externím zpracovatelem osobních údajů dle čl. 28 nařízení 679. V žádném případě nebudou údaje rozšiřovány. Pro výše uvedené údaje se nepředpokládá žádné osobní profilování uživatele.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjektům, kterých se zpracovávané osobní údaje týkají, jsou zaručena všechna práva uvedená v článcích 15, 16, 17, 18 nařízení 679 (přístup s potvrzením existence či neexistence zpracování jejich osobních údajů; oprava, výmaz a omezení zpracování, pokud takový případ nastane). Uživatel, který je subjektem údajů, má každopádně právo vznést z oprávněných důvodů námitku proti jejich zpracování. Žádosti je třeba zaslat:
– E-mailem na adresu: info@europolveri.it
– nebo poštou na adresu: EUROPOLVERI SPA, Via Luigi Galvani 69 – 36066 Sandrigo (VI) – Itálie

Přejít nahoru
Přejít na začátek